Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z zmluvy o poskytovaní služby uzatvorenej medzi poskytovateľom služby, ktorým je Onward s.r.o., Andreja Hlinku 1545/57, 951 15 Mojmírovce, IČO: 52 286 355,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 47811/N (ďalej len "poskytovateľ služby ") a využívateľom služby, ktorej predmetom je služba, sú podnikateľské subjekty väčšinou reštaurácie a gastro prevádzky. Dokumentácia je dostupná na internetovej stránke poskytovateľa služby – https://piknik.cc/  (ďalej len „internetová stránka“)

Kontaktné údaje poskytovateľa služby:
Onward s.r.o., Andreja Hlinku 1545/57, 951 15 Mojmírovce, IČO: 52 286 355,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 47811/N
DIČ:                52286355

IČ DPH:         -
Telefón:         +421950466441
Email:                 kontakt@piknik.cc

Web stránka:         https://piknik.cc/

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služby sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služby. V prípade, že poskytovateľ služby  a využívateľ služby uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.
 2. Službou sa rozumie online objednávkový systém pre reštaurácie a iné gastro prevádzky ( ďalej len „Služby“)
 3. V prípade, že poskytovateľ služby  nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si využívateľ služby uplatniť svoje právo voči poskytovateľovi služby prostredníctvom príslušného súdu.

 1. Spôsob uzatvárania zmluvy o poskytovaní služby

 1. Reštaurácia alebo gastro prevádzka sa registruje na internetovej stránke poskytovateľa služby a následne po úspešnej registrácií, získa reštaurácia alebo gastro prevádzky prístup do administratívneho (ovládacieho) panelu, odkiaľ si budú riadiť objednávkový systém. Poskytovateľ služby následne implementuje kód na internetovú stránku využívateľa služby.   Tu budú mať možnosť si nastaviť ponuky, týždenné, mesačné menu, minimálne hodnoty objednávok, prijímanie objednávok, spôsob platby, donáškové zóny a iné možnosti, ktoré budú poskytnuté.
 2. Úspešnou registráciou a začiatkom používania služieb sa uzatvára zmluva o poskytovaní služby.

 1. Poskytovateľ služby  jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky využívateľa služby  o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
 1. o hlavných vlastnostiach služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie,

 1. o obchodnom mene a sídle poskytovateľa služby informoval na príslušnej internetovej stránke a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na internetovej stránke poskytovateľa služby,

 1. o telefónnom čísle poskytovateľa služby a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt využívateľa služby  s poskytovateľ služby , najmä adresu jeho elektronickej pošty, ak ich má informoval na príslušnej podstránke internetovej stránke a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby,

 1. o adrese poskytovateľa služby, na ktorej môže využívateľ služby uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby,

 1. o celkovej cene služby vrátane všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby,

 1. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa poskytovateľ služby zaväzuje poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov využívateľa služby  informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby,

 1. o informácii o práve využívateľa služby  odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby, 

 1. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby informoval v čl. 9 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby; poskytovateľ služby  zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby

 1. o okolnostiach, za ktorých využívateľ služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby,

 1. o poučení o zodpovednosti poskytovateľa služby za vady služby podľa úst. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby,

 1. o povinnosti využívateľa služby  zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť poskytovateľa služby a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy o poskytovaní služby vyplýva pre využívateľa služby  takýto záväzok informoval na príslušnej stránke internetovej stránke a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke poskytovateľa služby,

 1. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa poskytovateľ služby  zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránke a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby,

 1. o úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby,

 1. o tom, že zmluva o poskytovaní služby bude uložená v elektronickej podobe u poskytovateľa služby a je využívateľovi služby dostupná po tom, ako si ju využívateľ služby písomne vyžiada informoval na príslušnej internetovej stránke a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby,

 1. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke internetovej stránke a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby.

 1. Práva a povinnosti poskytovateľa služby

 1. Poskytovateľ služby  je povinný:

 1. dodať na základe úspešnej registrácie reštaurácie alebo gastro prevádzky objednanú službu a to v dohodnutej kvalite

 1. zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR,

 1. bezodkladne po uzavretí zmluvy o poskytovaní služby, najneskôr však spolu s dodaním služby poskytnúť využívateľovi služby potvrdenie o uzavretí zmluvy o poskytovaní služby na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.3. vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby.

 1. Poskytovateľ služby  má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od využívateľa služby  za poskytnutú službu.

 1. Poskytovateľ služby neručí za nepretržitú funkčnosť https://piknik.cc/ ako aj pluginu poskytovaného touto webstránkou, za jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť https://piknik.cc/ ako aj pluginu poskytovaného touto webstránkou bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

 1. Poskytovateľ služby nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá ba mohla byť Využívateľovi služby spôsobená v súvislosti s používaním jeho pluginu alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou pluginu.

 1. Práva a povinnosti využívateľa služby

 1. Poskytovateľ služby  má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od využívateľa služby  za poskytnutú službu. Využívateľ služby bol poskytovateľ služby m oboznámený s tým, že súčasťou využívania služby je povinnosť zaplatiť cenu.

 1. Využívateľ služby je povinný:
 1. Registrovať sa na stránke poskytovateľa služby,
 2. zaplatiť poskytovateľovi služby dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti, najneskôr však pri objednaní služby,
 1. Využívateľ služby má právo na dodanie služby kvalite a termíne na ktorom boli zmluvné strany dohodnuté.

 1. Dodacie a platobné podmienky

 1. Služba je dostupná využívateľovi služby vždy po úspešnej registrácií. Následne môže službu využívať.

 1. Registrácia býva schválená väčšinou do 24 hodín.

 1. Využívateľ služby je oprávnený v prípade nedodania služby v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby a poskytovateľ služby  je povinný vrátiť využívateľovi služby už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služby bezhotovostným prevodom na bankový účet využívateľa služby  určený využívateľ služby.

6. Cena za služby

 1. Cena za služby je dohodnutá tzv. modelom monetizácie, ktorý je založený na províziách. Výpočet provízií prebieha tak, že ak pomocou systému našej spoločnosti bude získaná objednávka a využívateľ služby ju potvrdí, systém vypočíta províziu (hodnota objednávky x výška provízie v %), ktorá bude následne strhnutá z kreditu reštaurácie, ktorý si je povinný využívateľ služby nakupovať cez našu internetovú stránku.
 2. Využívateľ služby si môže dobíjať kredit podľa potreby. Spôsob kúpy kreditov je buď platobným príkazom na faktúru alebo formou online cez platobnú kartu.
 3. Využívateľ služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby cenu za služby cez online platobnú bránu Stripe alebo prevodom na účet poskytovateľa služby. Za deň zaplatenia kúpnej ceny cez platobnú bránu sa pokladá deň pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa služby, prípadne deň pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa služby a to v prípade platby bankovým prevodom.
 4. Využívateľ služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi služby cenu za dohodnutú službu v lehote podľa zmluvy o poskytovaní služby.

7. Nadobudnutie vlastníctva k registrovanému účtu

Aktivovaním služby a zaplatením úplnej ceny za službu prechádza vlastnícke právo k registrovanému účtu na využívateľa služby. Využívateľ služby, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v úst. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Ak ide o vadu služby, ktorú možno odstrániť, má využívateľ služby právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ služby  je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Ak ide o vadu služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služby bez vady prípadne služby mohla absolvovať bez vady, má využívateľ služby právo na výmenu služby alebo má právo od zmluvy o poskytovaní služby odstúpiť.
 3. Poskytovateľ služby  zodpovedá za vady služby v zmysle platných predpisov SR a využívateľ služby je povinný reklamáciu uplatniť u poskytovateľa služby.
 4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok poskytovateľa služby, teda čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Využívateľ služby bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služby vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby zakúpené využívateľom služby od poskytovateľa služby vo forme kreditov a využívania registrovaného konta.
 6. Ak služby vykazujú vady, využívateľ služby má právo uplatniť reklamáciu u poskytovateľa služby napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej internetovej stránke  poskytovateľa služby.
 7. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť poskytovateľovi služby začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
 1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie poskytovateľovi služby (Reklamačný formulár a protokol),
 2. doručenie reklamovaného tovaru od využívateľa služby  poskytovateľovi služby,
 1. Poskytovateľ služby vydá využívateľovi služby potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo vhodnej forme zvolenej poskytovateľom služby ,napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady služby.
 2. Poskytovateľ služby  nezodpovedá za vady tovaru:
 1. ak využívateľ služby neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti poskytovateľa služby za vadu služby do konca záručnej doby tovaru,
 1. Poskytovateľ služby  je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. odovzdaním opravenej služby,
 2. výmenou služby,
 3. vrátením ceny služby,
 4. odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.
 1. Poskytovateľ služby  je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie využívateľovi služby vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie bude poskytovateľ služby  informovať využívateľa služby  bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia služby, podľa druhu tovaru.
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú využívateľ služby nemohol používať službu z dôvodu záručnej opravy.
 4. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia využívateľa služby  podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
 1. poskytovateľ služby  zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. poskytovateľ služby službu vymení.
 1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a využívateľ služby neurčí bezodkladne podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, poskytovateľ služby  reklamáciu vybaví odstránením vady.

 1. Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby

 1. Ak poskytovateľ služby nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o poskytovaní služby je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať využívateľa služby  a zároveň je povinný ponúknuť využívateľovi služby náhradné plnenie alebo možnosť pre využívateľa služby odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby (stornovať objednávku). V prípade, ak využívateľ služby odstúpi od zmluvy o poskytovaní služby z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je poskytovateľ služby  povinný vrátiť využívateľovi služby poskytnuté plnenie v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený využívateľ služby.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď využívateľ služby začal využívať registrovaný účet.

 1. Odstúpenie od zmluvy musí využívateľ služby urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi služby najneskôr v posledný deň lehoty.

 1. Poskytovateľ služby  je povinný vrátiť využívateľovi služby cenu za službu rovnakým spôsobom, aký použil využívateľ služby pri svojej platbe, pokiaľ sa s využívateľ služby nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby využívateľovi služby v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.


10. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, ak je zmluva o poskytovaní služby uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 1. Poskytovateľ služby je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky upravovať a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien ponuky svojich služieb. Upravené Všeobecné obchodné podmienky sa použijú na spoluprácu potvrdenú odo dňa účinnosti zmenených Všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľ služieb má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby https://piknik.cc/ a to aj bez predchádzajúceho upozornenia využívateľa služby a rovnako tak aj bez ich súhlasu.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

 1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, keďže obidve strany, ktoré vystupujú v zmluvnom vzťahu sú podnikateľské subjekty.

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči využívateľovi služby uzavretím zmluvy o poskytovaní služby.

 1. Využívateľ služby bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.